Lean Logistiek

Lean management filosofie in de logistiek

Logistieke operaties moeten tot op het laatste moment kunnen schakelen. Helaas leidt dit maar al te vaak tot een cultuur van improviseren. In een sector waar de vraag om efficiëntieverbetering groot is, is het dan lastig structureel te werken aan deze efficiëntie. Werkstandaarden ontbreken en goede ideëen verwateren in de alledaagse hectiek van de logistieke operatie. Juist de lean management filosofie biedt de mogelijkheid om structureel aan de verbeteringen te werken maar ook de flexibiliteit te verhogen.

Tilburg University heeft een methodiek ontwikkeld om op basis van de lean management filosofie de innovatiekracht van logistieke operaties structureel te vergroten. Deze methodiek is een implementatietraject waarin logistieke operaties vertrouwd worden gemaakt met de basisprincipes van de lean management filosofie en de daaraan gerelateerde tools. 

Werken aan continu verbeteren

De methodiek kent een integrale aanpak de logistieke operaties de lean journey te beginnen. Het streven in de methodiek is om de innovatiekracht van met name mensen op de werkvloer mobiliseren. Door continu aandacht te besteden aan het verbeteren van processen door de werkvloer, komt de innovatiekracht van de operatie structureel op een hoger plan. Bij verbeteringen op de werkvloer moet u denken aan:

  • Magazijnruimte reductie tot 30%
  • Reductie orderpicking met een uur per dag door slimmere inrichting
  • Besparing op transport en planning tot 5%
  • Productiviteitsverbetering op een procesonderdeel tot soms zelfs boven de 100%
  • Veilige werkomgeving (koppeling aan bijvoorbeeld ISO normering)
  • Verbetering van betrouwbaarheid dienstverlening door minder fouten

Dit zijn een aantal van de bereikte verbeteringen welke zijn behaald door met mensen op de werkvloer aan de slag te gaan met het zoeken naar verbeteringen en implementeren van oplossingen. Deze aanpak leidt niet alleen tot verbetering in efficiëntie en flexibiliteit maar ook tot meer medewerktevredenheid. Door medewerkers zelf verbeteringen te laten identificeren en oplossingen te laten implementeren worden medewerkers steeds meer eigenaar van hun eigen proces wat de motivatie op de werkvloer ten goede komt.

Verwacht mag worden dat met het meedoen aan het Lean Logistiek traject logistieke operaties in de eerste jaren een productiviteitsverbetering halen van 5 à 10% per jaar. 

Start lean journey logistieke operaties

Hoe wordt de lean journey gestart?​

Centraal in allerlei discussies rond verbeteringen in het proces en veranderingen in de organisatie is het creëren van een gemeenschappelijke werkstandaard. Dit maakt het structureel verbeteren of veranderen van processen mogelijk. Nieuwe ideeën krijgen een blijvend karakter.

Door alleen al gezamelijk werkbeschrijving op te stellen wordt een eerste verbetering in productiviteit bereikt. Bovendien krijgt iedereen goed inzicht in het totale werkproces, wat onderling begrip vergroot.

Met name 5S en Visual Management helpen om tot een goed georganiseerde werkvloer te komen waarin voor iedereen duidelijk is wat er op de werkvloer moet gebeuren (afwijkingen worden bijvoorbeeld meteen gezien). Dit heeft tot resultaat dat er meer rust op de afdeling komt.

De standaarden zijn niet bedoeld om alles tot in het kleinste detail vast te leggen en mensen te beperken tot een radartje in de grote machine. Ze moeten fungeren als communicatiemiddel. De standaarden maken het mogelijk om gezamenlijk te discussiëren over mogelijke verbeteringen.

Pas als de werkvloer en alles daaromheen goed georganiseerd is (bijvoorbeeld de communicatie / afstemming tussen planning en werkvloer) kan gewerkt worden aan de pull/flow principes. Deze principes zijn gericht op het verbeteren van werkaansturing en inbound- / outboundstromen. Daarbij valt te denken aan kanbansystemen.

De lean journey is never ending dus daarna zijn nog allerlei opties mogelijk voor verbeteringen.

Opzet van de methodiek

In een groep van 4 tot 6 bedrijven werkt u aan een implementatietraject van 1 tot 2 jaar. Hierin ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid en interactie met tussen de bedrijven. Elk bedrijf moet bij de start van het traject een lean facilitator aanwijzen. Deze persoon gaat met ondersteuning van Lean Logisitek Coach binnen de logistieke operatie aan de slag met de nieuwe management benadering. Elk jaar wordt een benchmark gemaakt van de gehele operatie op basis waarvan een verbeteragenda wordt opgesteld. U gaat op basis van de verbeteragenda aan de slag met de lean tools. De ervaringen met de verschillende tools en het verandertraject worden besproken in interactieve bijeenkomsten. In het eerste jaar zal de lean facilitator veel begeleiding krijgen om zo vertrouwd te raken met de lean management filosofie. Na verloop van tijd zal de nadruk steeds meer komen op interactie tussen deelnemende bedrijven.

Thema’s implementatie traject

In het eerste jaar ligt de focus op het werken met de benchmark analyse en het realiseren van een basis om een goede start te maken met de lean journey. Daarbij wordt vooral gewerkt aan het uitwerken van werkstandaarden binnen de logistieke operatie. In het tweede jaar wordt eenzelfde cyclus doorlopen waarbij de focus ligt op de lean pull/flow principes en borging van de nieuwe management benadering binnen de organisatie. In daaropvolgende jaren kunnen bedrijven in discussiegroepen aangesloten blijven in het netwerk van logistiek dienstverleners die de L-LogiC methode hebben toegepast en daarin door blijven gaan.

Jaar 1: Lean basis Jaar 2: Lean vervolg Intervisietraject:
Bedrijf benchmark analyse Benchmark analyse Discussie / intervisie groep
Lean management filosofie Flow / pull benadering Audits
Lean basis tools Borging management filosofie